Pakiet Prosumencki dla firm

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) sprawiła, że przedsiębiorcy korzystający z możliwości produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby, oprócz dotychczasowych przywilejów, od dnia wejścia przepisów w życie mogą także rozliczać nadwyżki w systemie upustów. Oznacza to, że dzięki pakietowi prosumenckiemu przedsiębiorcy mogą stać się prosumentami.

pakiet prosumencki dla firm

Korzyści dla przedsiębiorców i spółdzielni energetycznych

Projekt nowelizacji ustawy o OZE realizowany w ramach pakietu Energia Plus reguluje przepisy dotyczące prosumentów oraz na nowo definiuje niektóre pojęcia prawne dotąd stosowane wyłącznie w kontekście instalacji fotowoltaicznych prowadzonych przez gospodarstwa domowe. Oprócz inwestorów prywatnych nowy pakiet prosumencki obejmuje także przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy oraz spółdzielnie energetyczne, które będą mogły powstawać na terenach gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Oznacza to, że przedsiębiorcy, jak dotychczas, będą mogli produkować energię elektryczną na potrzeby własnej firmy, ale będą mogli także rozliczać nadwyżki pozyskanej energii w systemie korzystnych upustów. W praktyce oznacza to, że otrzymają status prosumenta energii odnawialnej, który pozwoli im magazynować nadwyżki prądu w sieci elektroenergetycznej u konkretnych operatorów z możliwością jej późniejszego odbioru. Przed nowelizacją ustawy prawo do tego mieli wyłącznie właściciele gospodarstw domowych korzystający z instalacji fotowoltaicznej.

Pakiet Prosumencki – nowa definicja prosumenta energii odnawialnej

Nowe regulacje dla użytkowników odnawialnych źródeł energii, które wypracował zespół pod przewodnictwem minister przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz, zawierają przede wszystkim nową definicję prosumenta energii odnawialnej różną od dotychczasowej definicji prosumenta, ponieważ uwzględniającą prawa przedsiębiorców, którzy korzystają z instalacji PV w swoich firmach. Zgodnie z zapisem zawartym w projekcie nowelizacji ustawy o OZE przez prosumenta energii odnawialnej rozumie się odbiorcę końcowego, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii tylko na potrzeby własnej mikroinstalacji. Według zapisu odbiorca energii elektrycznej może ją magazynować lub sprzedawać „sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

Oznacza to, że z nowelizacji ustawy zniknął zapis regulujący prawa prosumenta, który mógł rozliczać w systemie upustów energię elektryczną pozyskaną wyłącznie na własne potrzeby, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dzięki nowemu pojęciu prosumenta energii odnawialnej odbiorcą końcowym może być każdy przedsiębiorca posiadający małą lub średnią firmę, dla którego pozyskiwanie energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu jego przeważającej działalności gospodarczej.

Pakiet Prosumencki a sprzedaż energii elektrycznej

Co istotne, ustawa o OZE nadal będzie regulować zasady sprzedaży energii elektrycznej przez właścicieli mikroinstalacji do odbiorców zobowiązanych, z tą jednak różnicą, że zostanie rozszerzona o możliwość sprzedaży energii innemu sprzedawcy. Opcja sprzedaży energii elektrycznej pozyskanej z domowych lub firmowych instalacji fotowoltaicznych będzie alternatywą dla możliwych upustów.

Oznacza to, że dotychczasowy obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalacje będzie nadal leżał po stronie sprzedawcy zobowiązanego, z tym jednak zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach wytwórca energii będzie mógł ją sprzedawać innemu podmiotowi niż sprzedawca zobowiązany oraz na innych zasadach niż obowiązek sprzedawcy zobowiązanego. W przypadku sprzedaży energii, podobnie jak w systemie opustów, działania obu stron będą musiały być normowane przez umowy zawarte pomiędzy operatorami systemów dystrybucyjnych a wybranymi sprzedawcami energii.

Więcej o najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE można przeczytać na stronie Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-92-19Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice?

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!