Program dotacyjny Moje Ciepło dla nowych domów

Budownictwo jest jednym z sektorów, które mogą zarówno szkodzić, jak i służyć środowisku. Coraz bardziej popularne rozwiązania pasywne mają na celu nie tylko odciążenie środowiska i ograniczenie śladu węglowego, ale także uniezależnienie się od nieekologicznych rozwiązań energetycznych. Finalnie przekłada się to na oszczędności dla całego gospodarstwa. Istnieje wiele rozwiązań pozwalających uzyskać niezależność energetyczną. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nowych domów trzeba o to zadbać już na etapie projektowym.

Zgodnie ze standardem budowlanym WT 2021 w projektach zupełnie zrezygnowano z grzejników na rzecz bardziej efektywnego ogrzewania podłogowego. Jak wskazaliśmy w artykule o najbardziej efektywnych rozwiązaniach grzewczych w 2022 r., w połączeniu z pompą ciepła (zarówno do celów ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej) jest to najoszczędniejsze rozwiązanie.

Niemniej jednak nie należy obawiać się zmian. Zarówno UE, jak i sama Polska wygospodarowały środki, które mają na celu wspomóc inwestycje w efektywne i ekologiczne rozwiązania. Do takich należą właśnie pompy ciepła. Jak dotąd dotację na wymianę źródła ciepła proponowano w ramach programu Czyste Powietrze. Ustawodawca wychodzi jednak naprzeciw potrzebom właścicieli nowych domów, proponując nowy program – Moje Ciepło. W niniejszym tekście wskażemy, do kogo kierowana jest dotacja oraz jak można ją otrzymać.

 

Moje Ciepło – założenia

Głównym założeniem rozpoczętego 29 kwietnia 2022 r. programu Moje Ciepło jest “wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”. Na ten cel przeznaczono aż 600 mld PLN. Do końca 2026 r. lub do wyczerpania środków beneficjenci będą mogli składać deklaracje o współfinansowanie.

Jak już wspomniano, sam budynek musi spełniać dokładne wymagania określone przez organizatorów. Musi być to nowo wybudowany obiekt, którego zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie nie złożono wcześniej, niż 1 stycznia 2021 r. Dotacja dotyczy również domów, których wciąż nie oddano do użytku lub których budowa dopiero się rozpocznie.

 

Rodzaje przedsięwzięć

Za przedsięwzięcie kwalifikujące się do wzięcia udziału w programie uznaje się inwestycje polegające na zakupie i montażu nowych pomp ciepła powietrznych i gruntowych.

Należy jednak pamiętać, że w ramach jednego obiektu można zgłosić tylko jedno z poniższych działań. Wymieniono wśród nich zakup oraz montaż wraz z potrzebnym osprzętem:

  • gruntowych pomp ciepła w tym: pompy ciepła grunt-woda, woda-woda, zbiornikiem akumulacyjnym tudzież buforowym, zasobnikiem ciepłej wody użytkowej,
  • pompy ciepła typu powietrze-powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek),
  • pompy ciepła typu powietrze-woda wraz z zbiornikiem akumulacyjnym lub buforowym oraz zasobnikiem c.w.u.

Uwaga: należy pamiętać, że pompa ciepła również musi być zakupiona po 1 stycznia 2021 r.

Beneficjent nie może eksploatować pompy ciepła w innej, niz wspomnianej lokalizacji przez okres minimum 5 lat od otrzymania środków. Warunkiem, który musi spełniać budynek, jest wspomniane już spełnianie nowych standardów budownictwa. Ponieważ wymóg jest bardzo precyzyjny, przytaczamy dokładny cytat z regulaminu:

“warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

a) maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku;

b) maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.”

 

Kto może być beneficjentem?

Program kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nowego domu jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być osobą wskazaną w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu samej budowy. Powinien być również nabywcą, co dokumentować ma faktura lub równorzędny dokument księgowy. W przypadku niespełnienia tego warunku, należy złożyć stosowne wyjaśnienie.

Jak już wspomniano, sam budynek musi spełniać dokładne wymagania określone przez organizatorów. Zgodnie z regulaminem, “przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 

Forma dofinansowania

Dofinansowanie przyznaje się w formie dotacji do 30% albo do 45% (dla posiadaczy karty dużej rodziny). Dla pomp ciepła powietrze-woda dotacja wynosi do 7 000 PLN na jedną inwestycję. Dla pomp gruntowych mowa tu o kwocie do 21 000 PLN. Poniżej prezentujemy szczegóły:

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość połączenia dotacji Moje Ciepło z ulgą termomodernizacyjną. Za przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozumie się:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków,
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wynika, że starania o dodatkowe finanse mogą być często żmudną procedurą. Aby tego uniknąć, nasi specjaliści z House Solutions oferują pomoc w zmaganiach z biurokracją.

W porozumieniu z klientem zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z programem Moje Ciepło oraz doradzamy, w jaki sposób dokonać odliczenia od podatku.

Jeśli chcesz, abyśmy zdjęli ten ciężar z Twoich barków, nie czekaj! Skorzystaj z naszych usług – wybierz pompę ciepła od House Solutions i umów się na darmową konsultację już dziś! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie!

 Masz więcej pytań dotyczących pomp ciepła?

 

Nasi konsultanci rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości!