Fotowoltaika finansowanie – dotacje, kredyty, leasing

Zapoznaj się z aktualnymi możliwościami uzyskania dotacji i atrakcyjnego finansowania do instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, czy magazynu energii dla domu, firmy i gospodarstwa rolnego.

Dotacje

 

Poniżej znajduje się lista aktualnych programów wraz z najważniejszymi informacjami. Więcej szczegółów znajdziecie w dalszej części lub podczas rozmowy z naszymi konsultantami.

 

 • Mój Prąd – zakup i montaż instalacji PV od 2 kWp do 10 kWp przez osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby,
 • Czyste Powietrze – wymiana źródła ciepła: m.in. zakup i montaż pompy ciepła, zakup i montaż instalacji PV od 2 kWp do 10 kWp przez osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • Moje Ciepło – zakup i montaż pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • Agroenergia – m.in. zakup i montaż pompy ciepła, zakup i montaż instalacji PV o mocy do 50 kWp przez gospodarstwa rolne,
 • Energia dla Wsi – zakup i montaż instalacji PV o mocy powyżej 50 kWp nie większej niż 1 MWp przez rolnika i powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW przez spółdzielnie energetyczne,
 • Termo – zakup i montaż instalacji PV, pompy ciepła i magazynu energii w budynku wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota).

Mój Prąd

 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.

Starania o dodatkowy zastrzyk finansowy na budowę systemu fotowoltaicznego może rozpocząć każda osoba posiadająca umowę kompleksową oraz wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która rozlicza się zgodnie z zasadami net-billingu. Moc instalacji fotowoltaicznej musi zawierać się w przedziale 2 – 10 kWp. Instalacje fotowoltaiki należy wykonać z komponentów wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed datą montażu.

 

W programie Mój Prąd 5.0 można ubiegać się o dotację do następujących urządzeń:

 

 •  instalacji fotowoltaicznej (do 7 000 zł),
 •  magazynu energii elektrycznej (do 16 000 zł),
 •  systemu zarządzania energią HEMS/EMS (do 3 000 zł),
 •  pompy ciepła (do 28 500 zł) lub magazynu ciepła (do 5 000 zł),
 •  kolektorów słonecznych (do 3 500 zł).

* 7 000 zł przypadku instalacji któregoś z dodatkowych urządzeń.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. złotych!

 

W ramach programu „Mój Prąd”, wysokość dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Kluczową informacją jest także rozszerzenie możliwości uzyskania dotacji do termomodernizacji – pieniądze na pompę ciepła będzie można otrzymać nie tylko w przypadku wymiany kopciucha, ale i np. kotła gazowego na pompę ciepła.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się 22.04.2023 r. i będzie trwał do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Uwaga – dotację z programu „Mój Prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Czyste Powietrze

 

Nadrzędnym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

 

W ramach programu, beneficjent może otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynku. Istnieje możliwość łączenia dotacji z ulgą termomodernizacyjną, co dodatkowo zwiększa wartość możliwych do pozyskania środków. Poniżej zamieszczone zostały szczegóły dotyczące kwot, jakie można otrzymać w ramach programu:

House Solutions montaż pompy ciepła z dofinansowaniem z czystego powietrza

Stopnie dofinansowania

Czyste powietrze, stopnie dotacji do pompy ciepła Kraków

Moje Ciepło

 

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a jego beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W ramach programu, współfinansowane są inwestycje polegające na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych), które będą wykorzystywane do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

 

 

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Ile można otrzymać?

Wysokość dofinansowania będzie zależała od rodzaju zamontowanej pompy, do 7 000 zł dla pompy powietrznej i do 21 000 zł dla pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na dotację do 45% kosztów kwalifikowanych.

 

Dotację z programu „Moje Ciepło” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Dofinansowanie do pomp ciepla, Moje ciepło, House Solutions

Agroenergia

 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Beneficjentem programu może być:

 

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

 

Program dofinansowania dla gospodarstw rolnych został podzielony na dwie części:

 

 1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.
 2. Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

 

 

W ramach pierwszej części projektu Agroenergia można starać się o dofinansowanie zakupu i prac montażowych:

 

 • instalacji fotowoltaicznej, której łączna moc nie przekracza 50 kW, ale nie jest mniejsza niż 10 kW, przydomowych elektrowni wiatrowych o mocy nie większej niż 50 kW i nie mniejszej niż 10 kW,
 • instalacji hybrydowej, łączącej fotowoltaikę lub instalację wiatrową z pompą ciepła (przy instalacji hybrydowej konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego),
 • towarzyszących magazynów energii, dostosowanych do omawianych instalacji – ich montaż jest obligatoryjny, jeśli chcemy otrzymać środki na magazyn.

 

 

Dofinansowanie przyjmuje formę bezzwrotnej dotacji i może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, uzależnionych od mocy planowanej instalacji:

 

 • moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł,
 • moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

 

 

Środki z II części programu Agroenergia można otrzymać na inwestycje polegające na zakupie i montażu biogazowni rolniczej, elektrowni wodnej, czy towarzyszącego magazynu energii, przy czym podobnie jak w przypadku I części programu, otrzymanie środków uwarunkowane jest montażem wymienionej wyżej instalacji.

 

Przyjmowanie wniosków o dotację z programu „Agroenergia” odbywa się w trybie ciągłym.

Energia dla wsi

 

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich.

 

Z programu „Energia dla wsi” może skorzystać:

 

 1. Rolnik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy, prowadzi:
  • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalny produkcji rolnej.
 2. Spółdzielnia energetyczna lub jej członek
 3. Powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

 

Rolnik, który skorzysta z programu, będzie mógł dofinansować:

 

 • instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW
 • elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

 

 

Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować:

 

 • instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

 

Na jakie dofinansowanie można liczyć będąc beneficjentem programu?

 

Jeśli skorzystasz z programu i przeznaczysz uzyskane wsparcie na instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe – pożyczka może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Jeśli skorzystasz z programu i przeznaczysz uzyskane wsparcie na elektrownie wodne i biogazownie, dotacja może sięgnąć do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Jeśli skorzystasz z programu i przeznaczysz uzyskane wsparcie  na magazyn energii, dotacja może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych.

 

 

Formy dofinansowania:

 

 • pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta
 • dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta

 

 

Aby wziąć udział w programie „Energia dla wsi”, inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

 

Pierwszy nabór wniosków trwa od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Uwaga, beneficjenci korzystający z programów Agroenergia i Energia dla wsi, mają możliwość łączenia dotacji z ulgą inwestycyjną (odliczenie od podatku 25% kosztów poniesionych podczas inwestycji).

Grant OZE w ramach programu TERMO

 

W ramach programu TERMO można ubiegać się o dofinansowanie w ramach grantu OZE. Może to zrobić inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego.

 

Z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 

 • wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • spółki prawa handlowego
 • osoby fizyczne

 

 

Grant OZE przysługuje, jeśli:

 

 • przedmiotem przedsięwzięcia jest:
  • zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub
  • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.
 • instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
 • przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
 • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne

 

 

W ramach grantu OZE istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii) lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku, której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. Wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia netto.

 

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2026 r.

Ulga termomodernizacyjna

 

Inwestorzy mają możliwość odliczenia kosztu zakupu fotowoltaiki od swojego podatku!

 

Z ulgi mogą skorzystać właściciele budynków już wybudowanych – wolnostojących, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej czy grupowej.

 

Ulga termomodernizacyjna:

 

 • dla inwestujących w montaż instalacji PV i pompę ciepła w domach już wybudowanych,
 • czas rozliczenia: do 36 miesięcy od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszy wydatek,
 • w połączeniu z dotacją (np. programu Czyste Powietrze) ulgę można otrzymać od kwoty poniesionej samodzielnie, z wykluczeniem dofinansowań.

 

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać jednorazowo lub maksymalnie przez okres 6 lat (poniesione koszty można rozliczać do 6 lat, ale za początek uważa się poniesienie już pierwszego wydatku).

Sposoby finansowania (źródła finansowania) systemów fotowoltaicznych

Kredyt na fotowoltaikę

 

Skierowany jest do osób fizycznych. Jeśli nie chcesz czekać na uzyskanie dotacji lub dofinansowania z programów rządowych i UE, to możesz zaciągnąć kredyt na dogodnych warunkach. Dla naszych klientów oferujemy wsparcie we współpracy z bankiem Credit Agricole. RRSO wynosi 10 %. Ratę spłacasz co miesiąc. Możliwość okresu kredytowania to 10 lat. Otrzymujesz gwarancję stałej raty. Kredytowanie można uzyskać po spełnieniu warunków dotyczących oceny zdolności kredytowej danego klienta.

 

Leasing fotowoltaiki

 

Rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla właścicieli firm. Proponujemy uproszczoną procedurę i minimum formalności. Do uruchomienia leasingu potrzebne są dokumenty ewidencyjne oraz finansowe firmy. Nie ma wymogu posiadania żadnego zabezpieczenia, a czas oczekiwania na decyzję trwa niezwykle krótko.

 

Korzyści z leasingowania instalacji fotowoltaicznej to przede wszystkim:

 

możliwość budowy instalacji bez angażowania firmowych środków własnych,

system fotowoltaiczny na leasingu sam na siebie zarabia,

zmniejszenie podatków i liczne ulgi podatkowe,

leasing operacyjny systemu fotowoltaicznego zaliczamy do składników majątku leasingodawcy,

rozliczenie VAT-u w wielu częściach.

 

Zakup gotówkowy fotowoltaiki

 

Finansowanie z własnych środków dostępne dla każdego.

Chcesz zainwestować w OZE?

 

Chętnie Ci w tym pomożemy!

 

Zostaw dane kontaktowe – oddzwonimy w ciągu 24 h